مقاله کنفرانس
اغتراب در دیوان الخمایل ایلیاابوماضی

کنگره بین المللی زبان و ادبیات - 1395
چکیده:
ایلیا ابوماضی شاعری مهجری و رومانتیک است. زاده لبنان است و از وطن خویش به سمت اسکندریه مصر و از آنجا به سوی آمریکای شمالی مهاجرت کرد. در این مقاله پدیده اغتراب بعنوان یکی از مضامین شعر ایلیا ابوماضی در دیوانالخمایل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. آشکار گردید که او در این دیوان به دنبال چشیدن طعم تلخ اغتراب خود را از دنیای واقعی و محسوس دور می کند و به دنیای خیال پرواز می کند تا منبع التیام و آرامشی برای دردها و رنجهایشبیابد.ایلیا ابوماضی در اثر عواملی چون شرایط خانوادگی، بداقبالی های زندگی، محیط سیاسی و اجتماعی نابسامان، دوری از وطن و تاثیرپذیری از مکتب رومانتیک به این پدیده روی آورد. این دیوان آکنده از قصایدی است که در آن فریادها و سوز و گدازها و اشتیاق به سرزمینش لبنان نمود پیدا میکند. بیشتر این قصاید اغتراب را تلخ و دردناک و با سیل اشک وحسرت مینمایانند، و عشق شدید به وطن در آن هویداست. او علاوه بر اغتراب مکانی به انواع دیگر اغتراب از جمله؛ اغتراب اجتماعی، و اغتراب روحی روانی و اغتراب عاطفی گرفتار آمد. واکنش شاعر در برابر این پدیده به دو صورت است؛ گاهی برای رهایی از آن به دوران گذشته خود یعنی دوران کودکی و جوانی پناه می برد و گاهی با روی آوردن به دنیای وهم و خیال و اسطوره از دنیای مادی فاصله می گیرد و در آسمان خیال به پرواز درمی آید تا شاید غم و اندوه غربت از دوش او برداشته شود.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

غربتو و اغتراب

مقاله نشریه: علوم حدیث »   (پياپي 47)، بهار 1387  شماره1

اغتراب در شعر ایلیا ابو ماضی

استاد راهنما: احمد نهیرات ، استاد مشاور: جمیل جعفری ، دانشجو: ناصر قدمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اغتراب در شعر بلند الحیدری

دانشجو: چنور مرادی ، استاد مشاور: محمد رضا عزیزی پور ، استاد راهنما: حسن سرباز ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

نمود اغتراب در شعر سعدی یوسف (عربی)

مقاله نشریه: الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها » 1394 شماره36

بنیان های اغتراب در شعر پایداری امل دنقل

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی - 1396

پدیده‌ی اغتراب نزد شاعران برجسته مهاجر عراقی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی - 1387 - [پایان نامه دکترا]

دیوان در دیوان ناصرخسرو

مقاله نشریه: پژوهشنامه ادب غنایی » بهار و تابستان 1384  شماره4

دیوان در شاهنامه

نویسنده: دكتر احمد گلی ،
مقاله نشریه: پژوهشنامه ادب غنایی » بهار و تابستان 1386  شماره8
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات