تشریح خیارات ده گانه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی - 1396
چکیده:
قانون مدنی در ماده 396 ، انواع خیارها را برای فسخ معامله 10 مورد معرفی کرده است که عبارتند از؛ خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت وتخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل میشود که در احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنیمورد توجه قانونگذار بوده است. تحقیق حاضر به صورت کتابخانهای و با هدف بررسی احکام راجع به انواع خیارات در فقه و قانون مدنی انجام پذیرفته است. خیارات 01 گانه مطروحه در قانون مدنی مدنی ایران مبتنی بر فقه بوده و شرایط ممکن برای فسخ قرار داد را تشریح نموده و حق لازم برای فسخ معامله را با توجه به مواد قانونی و انواع خیارات برای طرفین شناخته است
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

خیارات در فقه امامیه

دانشجو: محمد اطیابی ، استاد راهنما: مهدی صانعی ،
پایان‌نامه: - - []

اسقاط خیارات در اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه

مقاله نشریه: پژوهشنامه حقوق اسلامی » بهار و تابستان 1389  شماره31

اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

بررسی ماهیت رضاع در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

نویسنده: سرور احمدی ،
مقاله نشریه: دادگستر » زمستان 1385  شماره24

بررسی قواعد عمومی خیارات در فقه امامیه و حقوق ایران

دانشجو: سمیه اکبرنژاد ، استاد مشاور: ابراهیم شعاریان ، استاد راهنما: سیدمحمدتقی علوی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

بررسي خيار شرط در قانون مدني و فقه اماميه

نویسنده: رضا روزبه ،
مقاله نشریه: قانون يار » تابستان 1397 شماره6
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات