مقاله کنفرانس
تاثیر ریزساختار اولیه بر قابلیت نیتروژندهی محلولی فولاد زنگنزن فریتی Fe-23Cr-2.4Mo

دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران - 1395
چکیده:
نیتروژندهی محلولی به عنوان یک روش جدید جهت اضافه کردن نیتروژن به فولادهای زنگنزن به کار میرود. رشد دانه از معایب نیتروژندهی محلولی است که به علت دمای نسبتا بالا و زمان نسبتا طولانی فرآینددر قطعه اتفاق میافتد. بنابراین به نظر میرسد که ریزدانه کردن فولاد قبل از عملیات نیتروژندهی محلولیبرای جلوگیری از افت خواص لازم باشد. در این تحقیق تاثیر ریزساختار اولیه فولاد زنگنزن فریتی 4Mo.2-23Cr-Fe بر قابلیت نیتروژندهی محلولی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور عملیات نوردگرم در دمای C˚500 انجام شد و با انجام عملیات آنیل به مدت زمان یک ساعت در دمای C˚1050 ساختاریبا اندازه دانه μm 150 بدست آمد. سپس نمونه نورد شده و نمونه آنیل شده تحت عملیات نیتروژندهیمحلولی در دمای C˚1200 تحت فشار MPa 25/0 به مدت زمان 6 ساعت قرار گرفتند. نتایج نشان داد کهاندازه دانه و ضخامت لایه آستنیتی به ریزساختار اولیه فولاد بستگی دارد. بیشترین ضخامت لایه آستنیتیمربوط به نمونه نورد شده با ضخامت متوسط μm 724 است. هم چنین، کوچکترین اندازه دانه آستنیت تشکیل شده مربوط به نمونه نورد شده با اندازه دانه μm 62 است.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

Effect of nitrogen on the corrosion properties of Fe-23Cr-2.4Mo stainless steel

مقاله کنفرانس: دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران - 1395

رفتار خوردگی فولاد زنگنزن آستنیتی 316L نیتروژندهی شده به روش محلولی در محلول 5/3 درصد نمک سدیم کلرید

مقاله کنفرانس: دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران - 1395

تأثیر نورد گرم بر ریزساختار و خواص مكانیكی فولاد فریتی- مارتنزیتی 9Cr-1Mo

مقاله کنفرانس: اولين همايش بين المللي و ششمين همايش مشترك انجمن مهندسي متالورژي ايران - 1391

مقایسه ریزساختار جوش مقاومتی نقطه ای فولاد نرم فریتی - پرلیتی با فولاد دوفازی فریتی - مارتنزیتی

مقاله کنفرانس: اولين همايش مشترك انجمن مهندسين متالورژي و انجمن ريخته گري ايران - 1386

تاثیر فراید نیتروژندهی پلاسمایی بر زبری سطح فولاد H13

مقاله کنفرانس: دهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران - 1385

The influence of high nitrogen austenitic surface layer formation on the corrosion resistance of Fe-23Cr-2.4Mo ferritic stainless steel

مقاله کنفرانس: یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران - 1394

تاثیر ریزساختار اولیه بر روی رفتار کارگرم فولاد زنگ نزن دوفازی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته - 1394
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات