مقاله کنفرانس
بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در حفره با دیواره های موجی

بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک - 1396
چکیده:
در کار حاضر به بررسی اثر موجی شدن دیواره بر انتقال حرارت جابجاییطبیعی در یک حفره مربع شکل در اعداد رایلی از (3)10 تا (6)10 در دوهندسه متفاوت از نظر دوره تناوب موج های دیواره پرداخته شده است.دوره تناوب هر چهار دیواره نیز یکسان است. در این هندسه دیواره چپگرم و دیواره راست سرد و دیواره های بالایی و پایینی عایق می باشند.جریان آرام و سیال عامل آب می باشد. نتایج نشان می دهد با موجی شدندیواره های حفره، مشخصه های حرارتی بهبود یافته است. بر اساس نتایج،نوع موجی شدن دیوارهها بر انتقال حرارت تاثیر دارد. به منظور بهبودمشخصه های حرارتی استفاده از دیواره موجی توصیه می شود.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال در یک حفره مثلثی متخلخل به دیواره موجی با روش بولتزمن شبکه ای

استاد راهنما: کورش جواهرده ، دانشجو: حامد ذوقی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده فنی و مهندسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال در حفره مستطیلی

استاد راهنما: حمید محمدیون ، دانشجو: احسان آهنگری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده مهندسی مکانیک - 1394 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک حفره مستطیلی با حرارت دهی گسسته

استاد راهنما: نادر پورمحمود ، دانشجو: سعید تخت فیروزه ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده فنی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثر تشعشع بر روی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک حفره باز

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا - 1395

بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال آب و اكسید آلومینیوم در حفره مربعی

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي فناوري هاي نوين در صنايع نفت و گاز - 1389

بهینه سازی انتقال حرارت در کانال های دارای دیواره حفره گذاری شده

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی موقعیت و اندازه بافل در انتقال حرارت جابجایی طبیعی

استاد راهنما: علیرضا شاطری ، دانشجو: علی داستانی امنیه ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده فنی و مهندسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد در حفره دوبعدی به روش شبکه بولتزمن

نویسنده: سیدمهدی نقوی ،
مقاله کنفرانس: هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک - 1395

بررسی انتقال حرارت جابجائی همزمان درهم گل حفاری درون حفره مربعی

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي علوم و فناوريهاي نوين در صنعت پالايش نفت - 1389
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات