مقاله کنفرانس
تاثیر گرداب شکن پره توربینی برجریان سرریزهای نیلوفری

اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار - 1395
چکیده:
سرریز نیلوفری با ساختار شیپوری شکل مستقل از بدنه سد میباشد و با وجود همه مزیت هایش در هدهای بالاتر از هد طراحی دچار مشکلاتی از قبیل تشکیل گرداب و متعاقبا لرزش در سازه و ایجاد فشارهای منفی میگردد. گرداب باعث کاستن خطوط جریان به طرف مرکز گرداب و در نتیجه کاهش ضریب دبی می شود. بررسی این نوع جریان در این نوع سرریزها امری مهم می باشد زیرا ممکن است تاثیرات منفی آن بر عملکرد سرریز نیلوفری باعث خسارات جبران ناپذیری شود. تشکیل گردابه در سرریز نیلوفری ممکن است باعث کاهش میزان دبی عبوری و کاهش در ضریب دبی سرریز گردد استفاده از تیغه های گرداب شکن و یا افزایش قطر سرریز از جمله راهکارهای موجود برای مستهلک کردن گرداب و افزایش کارایی این نوع سرریز به شمار می رود. که افزایش قطر سرریز از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد.بنابراین راهکار اول برای جلوگیری از گرداب استفاده می شود . در این تحقیق با استفاده از متغیر کردن تعداد پره ها و دبی عملکرد سیستم مورد بررسی قرار گرفته است به گونه ای که با افزایش تعداد آنها تا حد مشخصی ضریب دبی و دبی جریان از سر ریز افزایش می یابد.. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش تعداد تیغه ها، راندمان عملکرد آنها نسبت به تعداد کمتر پایین تر می باشد. . هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تعداد تیغه های گرداب شکن بر عملکرد هیدرولیکی جریان و ضریب دبی سرریزهای نیلوفری بوده است. که توسط شبیه سازی عددی با استفاده از نرم افزار CFX Ansys که معادلات حاکم بر جریان سیال شامل معادلات پیوستگی و حرکت ناویر استوکس توسط روش حجم محدود و گسسته سازی غیر صریح در هر گام زمانی شبیه سازی گردید.در همین راستا شبیه سازی جریان دوفازی سطح آزاد با بهکارگیری مدل آشفتگیε-k برای دستیابی به الگوی مناسب جریان، شبیه سازی شده است
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تاثیر تیغه های گرداب شكن بر جریان سرریزهای نیلوفری

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي - 1385

بررسی آزمایشگاهی تأثیر تیغه‌های گرداب شکن زاویه‌دار بر ضریب دبی سرریز نیلوفری

استاد راهنما: حبیب موسوی جهرمی ، استاد مشاور: هوشنگ حسونی زاده ، پدیدآور: گلشن حاجی پور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی آزمایشگاهی تأثیرطول گرداب شكن بر ضریب تخلیه سرریز نیلوفری

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران - 1393

بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزایش طول گرداب شكن بر ضریب دبی سرریز نیلوفری پلكانی

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران - 1393

تأثیر تعداد و ضخامت تیغه های گرداب شكن بر روی ضریب تخلیه سرریز نیلوفری

مقاله کنفرانس: همايش ملي علوم آب، خاك، گياه و مكانيزاسيون كشاورزي - 1388

تأثیر استفاده از گرداب شکن ها بر هیدرولیک جریان در سرریزهای مدور قائم

مقاله کنفرانس: چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران - 1394
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات