مقاله کنفرانس
بررسی قرارداد مالکیت زمانی در نظام حقوقی ایران

سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1395
چکیده:
طی سالیان گذشته، پیچیده تر شدن روابط اجتماعی افراد بشر و گسترش نیازهای بشری ،پیدایش نهادهای جدید حقوقی را در پی داشته که طبعا ضرورت استفاده از اینگونه نهادها در تمامی جوامع ،انکار ناپذیر می باشد. نهاد یا تاسیسی حقوقی به نام مالکیت زمانی یا تایم شرینگ، در کشور ما بتدریج راه خود را به جلو می پیماید و مانند هر پدیده، نو ظهور دیگری که حیات می یابد مشکلات فرا راه خود را دارد، مانند پیش فروش آپارتمان های ساخته نشده،تجارت الکترونیکی و غیره.مالکیت زمانی هنوز به عنوان یکقاعده حقوقی جا نیافتاده و مستقر نشده است.بنابراین هدف تحقیق حاضر نقد و بررسی مسایل ، مشکلات و اختلاف نظرها،پیرامون ماهیت و مبانی حقوقی، قراردادی است، میان فروشنده و خریدار به نام مالکیت زمانی .لذا به اقتضای بحث مطالبی پیرامون مبانی مشروعیت حقوقی قرارداد مالکیت زمانی و بیان نظرات موافق و مخالف این نوعمالکیت،خواهیم داشت که با تمسک به اصول پذیرفته شده حقوقی و سایر موارد اعتبار این قرارداد حاصل می گردد. همچنین با یک بررسی تطبیقی فی ما بین قرارداد مالکیتزمانی و سایر عقود معین مشابه از قبیل،شرکت،اجاره،صلح و بیع، در پی احراز ،ماهیت واقعی قرارداد مالکیت زمانی هستیم ،که به ماهیت مستقل این قرارداد دست می یابیم. بهدنبال این مطالب،با ذکر شرایط انعقاد و ارکان و صفات مالکیت زمانی،متوجه صفاتی از قبیل جامع و مانع و دایمی بودن در مورد این قراردادها خواهیم شد، مضافا اینکه یک قرارداد مالکیت زمانی با خصوصیاتی چون تملیکی و معوض بودن و مشروط و لازم بودن ،بیشتر جایگاه خویش را به عنوان یک قرارداد معتبر ،پیدا می کند،در نهایتمزیتهایی از قبیل جلوگیری از حبس و رکود سرمایه و... برای این قرارداد مشخص گردید که نوعا جنبه اقتصادی داشتند. همچنین تایم شرینگ به عنوان نوعی مالکیت، علاوهبر داشتن آثار عمومی مالکیت مثل حق انتفاع و اخراج از ملکیت و غیره،ضمن پذیرش محدودیتهایی که برای اعمال این حقوق مالکانه در نظر گرفته شده است،در بر گیرندهیکسری آثار اختصاصی از جمله عدم امکان اتلاف مگر با رضایت سایر مالکان ووضعیت توزیع منافع ،هزینه های حفظ و نگهداری و... نیز می باشد.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مقایسه مالکیت زمانی با سایر عقود در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1395

تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

مالکیت ناپایدار در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما: جمشید یحیی پور ، دانشجو: منیره هاشمی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علامه محدث نوری - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مالكیت فكری در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: كتابهای اسلامی » پاييز 1381  شماره10

بررسی نظام حقوقی سلب مالکیت با تاکید بر نظام حقوقی ایران

دانشجو: مرجان سیدباقر ناظری ، استاد مشاور: رضا موسی زاده ، استاد راهنما: ضرغام غریبی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی جایگاه قرارداد پیش‌فروش آپارتمان در نظام حقوقی ایران

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

وضعیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق موضوعه ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

وضعیت حقوقی مالکیت زمانی درحقوق موضوعه ایران

مقاله کنفرانس: تحقیقات علمی جهان درمدیریت،حسابداری،حقوق وعلوم اجتماعی_برگزارکنندگان دانشگاه آزادواحدزرقان و دانشگاه علمی کاربردی آذین شوشترشیراز - 1396
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات