بررسی تاثیر تماشای تلویزیون بر میزان ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز نوجوانان (مطالعه موردی دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر میبد)

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی - 1396
چکیده:
هدف مقاله بررسی تاثیر تماشای تلویزیون بر میزان ارتکاب رفتارهای خشونتآمیز نوجوانان شهر میبد میباشد. روش مطالعه کمی-پیمایشی میباشد. جامعه آماری، شامل دانشآموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر میبد و حجم نمونه 152 نفر برآورد شده که با روشنمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدهاند. برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. نتایج توصیفی نشان میدهد که61/8درصد از پاسخگویان پسر و38/2درصد دختر میباشند. بیشترین درصد پاسخگویان، میزان تاثیرپذیری خود ازبرنامههای تلویزیونی و میزان ارتکاب خود به رفتارهای خشونتآمیز را در حد متوسط بیان کردهاند. نتایج تحلیلی نشان میدهد که دانشآموزان متعلق به طبقه بالا و دانشآموزان خانوارهای پر جمعیت، رفتار خشونتآمیز بیشتری از خود بروز میدهند. همچنین دانشآموزانی که بیشتر اوقات فراغت خود را به تماشای تلویزیون و ماهواره میگذرانند و آنهایی که علاقه دارند که بهتنهایی، تلویزیون تماشا کنند وهمچنین دانشآموزانی که به دیدن فیلمهای جنگی، علاقه بیشتری دارند، میزان ارتکاب رفتارهای خشونتآمیزشان، بیشتر میباشد. با افزایش میزان تماشای تلویزیون، کاهش میزان تماشای فیلمهای آموزشی، افرایش میزان تاثیرپذیری از برنامههای تلویزیونی و افزایش میزان تنبیه شدنتوسط والدین، میزان ارتکاب رفتارهای خشونتآمیز دانشآموزان، افزایش مییابد. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان میدهد که از بین متغیرهای مدل، 6 متغیر میز ان تاثیرپذیری از برنامههای تلویزیونی، تماشای تلویزیون و ماهواره به عنوان فعالیت عمده اوقات فراغت، اصلا یا خیلی کمدیدن فیلمهای آموزشی، تعداد خانوار بالای 7 نفر، درآمد 2میلیون و 500 هزار تومان و بالاتر و دبیرستانی بودن در معادله باقی ماندند و توانستهاند 40 درصد از واریانس متغیر وابسته میزان ارتکاب رفتارهای خشونتآمیز را پیشبینی نمایند. همچنین متغیر میزان تاثیرپذیری از برنامههای تلویزیونی، بیشترین تاثیر را در تبیین متغیر وابسته داشته است
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی تاثیر تماشای كارتون های خشونت آمیز بر میزان پرخاشگری نوجوانان

مقاله نشریه: پژوهش های ارتباطی » تابستان 1387  شماره54

نقش برنامه هاي تلويزيون و خشونت والدين بر رفتار خشونت آميز دانش آموزان

نویسنده: مجيد قدمي ،
مقاله نشریه: خانواده و پژوهش » تابستان 1391 شماره15

نقش نمایش رفتارهای خشونت آمیز فوتبال از تلویزیون بر رفتارهای نوجوانان و جوانان عضو باشگاه های فوتبال شهر تهران

نویسنده: سارا كشكر ،
مقاله نشریه: پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حركتی » بهار و تابستان 1392  شماره17

تاثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر زاهدان

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی - 1394

نظری به زوایای پیدا و پنهان رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان

مقاله کنفرانس: پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران - 1396

بررسی تاثیر فضای شهری كردستان بر رفتارهای خشونت آمیز

نویسنده: فریدون ملائی ،
مقاله نشریه: زریبار » بهار و تابستان 1394 شماره87-88
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات