مقاله کنفرانس
الگوی مطلوب از مدیریت فرهنگی خانواده در سبک زندگی اسلامی

نویسنده: ،
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - 1395
چکیده:
خانواده، اولین، اصلی ترین و ساده ترین نهادی است که هر انسانی، در آن پا مینهد و از فرهنگ آن، تاثیر می پذیرد. به همین دلیل، باید سرمایه گذاری اصلی و اولیه بر روی فرهنگ این نهاد ارزشمند صورت گرفته و مدیریت درست و دقیق شود. فرهنگ هر خانوادهای، متاثر از شیوه ای از سبک زندگی است که از آن پیروی مینماید. به همین جهت، نوع سبک زندگی در خانواده، اهمیت ویژهای دارد. یکی از انواع سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی است. ارایه الگوی مطلوب و برتر از مدیریت فرهنگی خانواده در سبک زندگی اسلامی که هدف این مقاله است مبتنی بر تحلیل و توصیف مختصات الگوی مطلوب از درون منابع مورد تایید دین اسلام است. این تجزیه و تحلیل توسعه ای در سه زمینه معرفت و علم، ایمان و اعتقاد و عمل و ایجاد (کردار و گفتار) تمرکز دارد. طبق این چارچوب نظری و به کمک روش ابزاری کتابخانهای، میتوان الگوریتم شاخص های الگوی مطلوب از مدیریت فرهنگی خانواده به سبک زندگی اسلامی را در امور معنوی (بالا بردن رتبه معیارهای معنوی در انتخاب همسر، ارزشمند ساختن جایگاه خانواده و ارزشمند کردن توجه به معنویات در هنگام رابط جنسی با همسر)، جنسی (ارجمند ساختن قانون مندی لذت های جنسی، ارزشمند ساختن حجاب در برابر نامحرمان و ارزشمندسازی رعایت حریم جنسی در میان اعضاء خانواده به جز شوهر و زن)، ساختاری (ارزشمندسازی تشکیل خانواده با ازدواج رسمی و شرعی، نهادینه کردن خانواده دوجنسیتی و نهادینه ساختن خانواده تک شوهری) فرزندپروری (ارزشمند ساختن تولید و پرورش فرزند و ارزشمند نمودن مشروعیت تولید فرزند) اجتماعی (جا انداختن ارزشمندی همکاری و مهرورزی میان اعضاء خانواده و ارزشمند ساختن مسوولیتپذیری اعضاء خانواده نسبت به هم) و حقوقی (ارجمند کردن رعایت سلسله مراتب، احترام و حقوق اعضاء خانواده نسبت به هم و نهادینه کردن عدالتمحوری در تقسیم مسوولیت ها و حقوق اعضاء خانواده)، جهت برنامهریزی و کنترل فرهنگ نهاد خانواده، ترسیم و توصیه نمود.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

الگوی سبک زندگی اسلامی تراز مدیریت فرهنگی خانواده

مقاله کنفرانس: همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی - 1396

مختصات الگوی مطلوب از خانواده پایدار در سبک زندگی اسلامی

نویسنده: اکبر محمودی ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار - 1395

سبک زندگي مطلوب در الگوي پيشرفت ايراني - اسلامي

مقاله کنفرانس: كنگره پيشگامان پيشرفت - 1392

سبک زندگی و مدیریت فرهنگی خانواده

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - 1395

سبک زندگی خانواده مطلوب در اسلام

مقاله کنفرانس: همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده - 1395

طراحي الگوي رابطه مديريت فرهنگي با سبك زندگي ايراني-اسلامي

مقاله نشریه: مدیریت منابع در نیروی انتظامی » پاييز 1395 شماره15

الگوی ساختار خانواده مطلوب از دیدگاه اسلامی

نویسنده: مهدی سلطانی ،
مقاله نشریه: معرفت فرهنگی اجتماعی »   (پياپي 7)، تابستان 1390  شماره3
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات