مقایسه ذهن آگاهی در بین بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا و ام-اس

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری - 1396
چکیده:
مهارت حل مسیله یکی از لازمه های زندگی تحصیلی، شغلی واجتماعی افراد است، سن پیش دبستانی مهمترین دوره برای آموزش و یادگیری و کسب مهارت های لازم است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش هوش موفق بر زمان بررسی حل مسیله کودکان پیش دبستانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 بود، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین نواحی شش گانه آموزش و پرورش اصفهان، ناحیه 2 بطور تصادفی انتخاب و از بین پیش دبستانی های آن ناحیه، دو پیش دبستانی بصورت تصادفی انتخاب و سپس از بین کودکان تعداد 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه کنترل به طور تصادفی قرار گرفتند. ابزار پژوهش آزمون حل مسیله برج لندن (1982) بود. ابتدا پیش آزمون روی دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد و پس از اجرای بسته آموزش هوش موفق استرنبرگ (2007)، پس ازمون نیز روی دو گروه انجام شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین امتیاز کسب شده زمان بررسی حل مسیله در کودکان پیش دبستانی گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری (P> 0/05) وجود دارد. بدین ترتیب که زمان بررسی حل مسیله گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بهبود معناداری داشته است. این یافته ها نشان داد که آموزش هوش موفق بر زمان بررسی حل مسیله کودکان پیش دبستانی موثر است و برای سرعت در زمان بررسی و اجرا باید از ابزار و روش های دیگر همراه با آموزش هوش موفق استفاده شود.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مقایسه ذهن آگاهی در بین بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا و ام-اس

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری - 1396

مقایسه افکار خودکشی در بین بیماران مبتلا به نارسایی کلیه (بیماران دیالیزی) و ام- اس

مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی - 1396

مقایسه سلامت روان در بیماران مبتلا به ام. اس و بیماران دیابتی

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1395

ویژه بیماران مبتلا به ام اس

مقاله نشریه: دنیای تغذیه » بهمن 1390  شماره117

تغذیه بیماران مبتلا به ام اس

نویسنده: سمر سعیدی ،
مقاله نشریه: تغذیه و سلامتی » اسفند 1389  شماره94

مقایسه ویژگیهای شخصیتی واسترس بیماران مبتلا به ام اس وعادی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1387 - [کارشناسی ارشد]

روان درمانی بیماران مبتلا به ام . اس

مقاله نشریه: روانشناسی شادكامی و موفقیت » آذر 1389  شماره82

بیماران مبتلا به ام اس تنها نیستند

مقاله نشریه: پیام ام اس » خرداد 1394 شماره63

كاردرمانی باری بیماران مبتلا به ام اس

مقاله نشریه: تازه های تندرستی مغز و اعصاب و سر و صورت » بهمن 1387  شماره5
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات