مقاله کنفرانس
فوت و بررسی تاثیر آن در مسیولیت ناشی از اسناد تجاری

نویسنده: ،
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی - 1395
چکیده:
اسناد تجاری ماهیتا مشمول اصول کلی حقوقی هستند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است، اما عدم رعایت هر یک ازاین شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمیگردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسیولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.قانونگذار در قانون تجارت مسولیت امضاکنندگان اسناد تجارتی را صراحتا0 تضامنی دانسته است و از سوی دیگر در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می شود؛ دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده 231 قانون امور حسبی مقرر داشته: دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود. در کل می توان گفت در صورت فوت صادر کنندگان اسناد تجاری در صورتی که موعد پرداخت این اسناد فرا نرسیده باشد این اسناد با توجه به رعایت تخفیفات مقتضی حال می شوند.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مسیولیت ناشی از اسناد تجاری

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

جهانی شدن حقوق اسناد تجاری تاثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چك در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: مطالعات حقوق تطبیقی » پاييز و زمستان 1391  شماره2

بررسی مسیولیت متوفی در اسناد تجاری

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی - 1396

تاثیر جهت نامشروع در مسئولیت مسئولین اسناد تجاری

استاد راهنما: حمید سلیمیان ، دانشجو: زهرا امیرجلالی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

اثر مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری

نویسنده: رسول احمدی فر ،
مقاله کنفرانس: همايش ملي مديريت و آموزش - 1394

مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری

دانشجو: محمد قهرمانی ، استاد مشاور: عبدالرسول قدک ، استاد راهنما: امیر حسین فخاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1378 - [کارشناسی ارشد]

حمایت و مسئولیت کیفری ناشی از نقض اسرار تجاری در حقوق ایران و اسناد بین المللی

پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات