مقاله کنفرانس
رابطه بهزیستی معنوی و شادکامی با آلکسیتیمیا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1396
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بهزیستی معنوی و شادکامی با آلکسی تیمیا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 95 -1394 بود. تعداد 175 نفر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامههای شادکامی اکسفورد (1989 ،(بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون (1982 (آلکسی تیمیا تورنتو (20-FTAS (بود. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها، از روشهای آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز استفاده شد. نتایج نشان داد بهزیستی معنوی با آلکسی تیمیا (001/0<p (و شادکامی با آلکسی تیمیا (01/0<p (رابطه منفی و معناداری داشتند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانهبه روش گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای بهزیستی معنوی و شادکامی پیشبینیهای معناداری برای آلکسی تیمیا دانشجویان بودند. نتایج پژوهش حاکی از اهمیت نقش بهزیستی معنوی و شادکامی در پیشبینی آلکسی تیمیا دانشجویان بود.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی رابطه بین هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی و شادکامی دانشجویان

مقاله کنفرانس: اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی - 1394

بررسی رابطه بین هوش معنوی و بهزیستی معنوی با بهزیستی تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز

استاد راهنما: شهرام واحدی ، استاد مشاور: محمود میرنسب ، دانشجو: اصغر معصومی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

رابطه‌ی گرایش به ورزش با شادکامی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پدیدآور: نوروز اولیائی سلماسی ، استاد مشاور: محمد تقی اقدسی ، استاد راهنما: یعقوب بدری آذرین ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

رابطه ی گرایش به ورزش با شادکامی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد راهنما: یعقوب بدری آذرین ، استاد مشاور: محمدتقی اقدسی ، پدیدآور: نوروز اولیائی سلماسی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده تربیت دبیر شوشتر - 1393 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات