مقاله کنفرانس
تحلیل جامعه شناختی سبک زندگی و هویت اجتماعی دانشجویان با تاکید بر میزان مصرف محصولات فرهنگی و مدیریت بدن دختر و پسر

اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر تحلیل جامعه شناختی سبک زندگی و هویت اجتماعی دانشجویان با تاکید بر میزان مصرف محصولات فرهنگی و مدیریت بدن دختر و پسر دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور استان قم می باشد. روش پژوهش پیمایشی بوده و تعداد 100 نفر ( 50 دختر و 50 پسر ) به عنوان نمونه آماری بصورت تصادفی انتخاب و به وسیله پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته و داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین میزان مصرف محصولات فرهنگی با هویت ملی و هویت دینی جوانان در سطح 95 % رابطه معناداری وجود ندارد؛ همچنین بین میزان فعالیت های مدیریت بدن با هویت ملی و هویت دینی جوانان در سطح 95 % رابطه معناداری وجود ندارد. باتوجه به داده های بدست آمده میزان مصرف محصولات فرهنگی بیش از نیمی از جوانان ( 58 درصد) در حد کم و خیلی کم بوده و 35 درصد در حد متوسط از محصولات فرهنگی استفاده می نمایند. نکته قابل توجه در این مورد اینکه، تنها 7 درصد از کل جوانان مورد بررسی در حد زیاد و خیلی زیادی از این نوع محصولات بهره می جویند. همچنین میزان انجام فعالیت های مدیریت بدن تقریبا نیمی از جوانان ( 47 درصد) در حد کم و خیلی کم بوده و نیمی از این افراد در حد متوسط چنین فعالیت هایی را انجام می دهند. نکته قابل توجه در این مورد این که، تنها 3 درصد از کل جوانان مورد بررسی در حد زیاد و خیلی زیادی در پی انجام فعالیت های مرتبط با مدیریت بدن می باشند ونیز هویت دینی اغلب جوانان ( 81 درصد) در حد زیاد و خیلی زیاد بوده و 18 درصد این افراد این نوع از هویت را در حد متوسط دارند. نکته قابل توجه اینکه، تنها 1 درصد از کل جوانان مورد بررسی در حد کمی این نوع هویت را در خود اعلام نموده است. باتوجه به داده های گردآوری شده، هویت ملی بیش از نیمی از جوانان ( 58 درصد) در حد زیاد و خیلی زیاد بوده و 38 درصد این افراد این نوع از هویت را در حد متوسط دارند. نکته قابل توجه اینکه، تنها 4 درصد از کل جوانان مورد بررسی در حد کمی این نوع هویت را در خود اعلام نموده است.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مطالعه ی جامعه شناختی سبک زندگی جوانان با تاکید بر مصرف موسیقیایی

استاد راهنما: حسین نبوی ، استاد مشاور: مسعود گلچین ، دانشجو: مجید کرمی تراب ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تحليل جامعه شناختي سبك زندگي پايدار در بين دانشجويان

مقاله نشریه: آموزش عالی » (پياپي 29)، بهار 1396 شماره1

مقایسه ی سبك های هویت، انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر

مقاله نشریه: پژوهش های نوین روانشناختی » زمستان 1389  شماره20

تحلیل جامعه شناختی افزایش سن ازدواج؛ با تاكید بر عوامل فرهنگی

نویسنده: محمد فولادی ،
مقاله نشریه: معرفت فرهنگی اجتماعی »   (پياپي 20)، پاييز 1393  شماره4

بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

دانشجو: مهدی بولاغی ، استاد مشاور: حیدر جانعلیزاده ، استاد راهنما: قربانعلی ابراهیمی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات