کودک ورسانه،مدیریت و راهکارها

مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1396
چکیده:
اینمقاله به بررسی تاثیررسانه برکودک وارایه راهکارهایی جهت مدیریت این تاثیرات نگاشته شده است. .منظور از رسانه در این پژوهش تلویزیون میباشد.دغدغهای ن پژوهش این استکه باتوجه به تاثیرزیادرسانههابرکودک،این تاثیرات مدیریت شودوتهدیدها به فرصت تبدیل شود.روش این مقاله مروری –توصیفی است.و از منابعکتابخانه ای استفاده شده است.این مقاله ابتدا به تعریف رسانه پرداخته شده است. سپس چالش رسانه ، دلایل استفاده ی کودکان از تلویزیون ،اثرات مثبت و منفی این رسانه مطرح شده است.سپس سواد رسانه ای و تلویزیون آموزشی به عنوان راهکارهای اصلی به شرح آنپرداختهشدهاست.درنهایتراهکارهای کلی مطرحشده است.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

زبان ورسانه

پایان‌نامه: - 1362 - [کارشناسی ارشد]

مدیریت الگوی مطبوعات ورسانه با رویکرد اسلامی

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه - 1394

كودك و اعتیاد؛ نشانه ها، راهكارها

نویسنده: فاطمه صبا ،
مقاله نشریه: دادگر » فروردين و ارديبهشت 1391  شماره26

شهرالكترونیك ورسانه های نوین

نویسنده: نیلوفر طاهر ،
مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات - 1392

اقتراح:آسیب شناسی فرهنگی ورسانه ها

مقاله نشریه: نگاه حوزه » سال 1381 - شماره 80

مدیریت بومی : چالشها و راهكارها

مقاله نشریه: مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) » پاييز و زمستان 1383  شماره43-44

مديريت مصرف انرژي (راهكارها)

نویسنده: شهرام مرادي ،
مقاله نشریه: نیرو فروز » مرداد 1396 شماره6

دین ورسانه / نگاهی به فیلم رسوایی

نویسنده: سارا مقتدایی ،
مقاله نشریه: نسیم وحی » مهر 1392  شماره55

محبت خدا در تربیت عاطفی كودك؛ ضرورت و راهكارها

مقاله نشریه: نامه ی جامعه » شماره115
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات