مقاله کنفرانس
بررسی کارایی الگوریتم سیمپل در تحلیل جریان تراکم ناپذیر درون یک حفره

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی - 1396
چکیده:
در این پژوهش، جریان آرام تراکمناپذیر با جابهجایی اجباری در داخل یک حفره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاست. جهت بدست آوردن میدان سرعت، معادلات مومنتوم و پیوستگی به صورت عددی حل گشتهاند. فرم گسسته معادلات حاکم، توسط روش حجم محدود بدست آمده و با به کار بردن الگوریتم سیمپل در ترکیب با روش رو حل شدهاند. با مقایسهنتایج بدست آمده با نتایج تجربی، سازگاری خوبی بین نتایج عددی بدست آمده از مطالعه حاضر با نتایج مطالعات قبلی مشاهده میشود. نتایج حل عددی به صورت رسم نمودارها و کانتورهای سرعت، فشار و جریان برای بررسی اثرات عددرینولدز بر روی رفتار سیال ارایه شدهاند
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تحلیل جریان تراکم ناپذیر دیسک دوار و ساکن

استاد راهنما: سعادت زیرک ، پدیدآور: میلاد چرمچی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی مکانیک - 1393 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی یک جریان دو فازی( مایع_گاز) با استفاده از الگوریتم سیمپل

استاد راهنما: فرهاد طالبی ، استاد مشاور: محمد صادق ولی پور ، دانشجو: فاروق گروسی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی عددی جریان سیال تراکم ناپذیر حول یک پره با ارتعاشات ناشی از جریان

استاد راهنما: محمدحسن رحیمیان ، دانشجو: صمد قره داغی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1387 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل جریان لایه مرزی آرام تراکم ناپذیر روی کره جامد

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی - 1394

یك روش SPH موازی برای شبیه سازی جریان تراكم ناپذیر

مقاله کنفرانس: هجدهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك - 1389
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات