مقاله کنفرانس
تخمين موجک و واهماميخت لرزه اي به روش بازيابي فاز

سمينار ژئوفيزيك اكتشافي نفت - 1394
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

واهمامیخت غیرخطی و غیرمحدب داده های لرزه ای

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي مهندسي اكتشاف منابع زيرزميني - 1392

بخش فيزيک فضا: برآورد متغير با زمان فاز موجك لرزه اي

مقاله کنفرانس: كنفرانس ژئوفيزيك ايران - 1395

واهمامیخت تنک داده های لرزه ای با استفاده از روش اسپایک پراکنده

استاد راهنما: علیرضا گودرزی ، دانشجو: پروانه پاک منش ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان - دانشکده علوم زمین - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تخمین سری ضرائب بازتاب به‌کمک واهمامیخت براساس روش گلد

استاد راهنما: حمیدرضا سیاهکویی ، دانشجو: مریم امیریان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده معدن و ژئوفیزیک - 1390 - [کارشناسی ارشد]

واهمامیخت داده های لرزه ای با بكارگیری تئوری بِیز

مقاله نشریه: ژئوفیزیك ایران »   (پياپي 14)، 1391  شماره3

واهمامیخت داده های لرزه ای بوسیله فیلتر هم ریخت

مقاله کنفرانس: بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين - 1386
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات