بررسی قاعده تداخل دیه عضو در دیه نفس از منظر فقه وحقوق اسلامی

نویسنده: ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396
چکیده:
این قاعده در کتب فقهی تحت عنوان ((تداخل دیه الطرف فی دیه النفس)) ذکر شده است. بر اساس این قاعده پرداخت یک دیه یا دیات دیگر جلوگیری می کند و این قاعده بیشتر در مورد دویا چند جنایت است که باعث دیه شوند و یکی از دیگری کمتر باشد. فقهای امامیه این قاعده را در مواقعی که دیه (بالاصاله)) ثابت شود جاری می دانند و این مانند عقیده اهل سنت است. از نظر حکیمه مذاهب اسلامی اگر جنایت نفس سرایت نماید قاعده تعدد و تداخل دیه عضو در نفس جاری می گردد و در قانون جزایی ایران ماده 218 به آن اختصاص یافته است. هرگاه ایراد جرح موجب نقص عضو و سپس قتل بشود چنانچه با یک ضریب باشد قصاص قتل را کافی می داند و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه قایل نیست و اصل را برعدم تداخل دیه اعلام می نماید.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی قاعده الغرور در فقه امامیه وحقوق اسلامی

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1396

تاثیر زمان ومکان بر اصناف دیه در فقه وحقوق اسلامی

استاد راهنما: عادل ساریخانی ، استاد مشاور: جلا ل الدین قیاسی ، دانشجو: یاور ضایط پور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

تداخل اسباب دیه در فقه امامیه

مقاله نشریه: مطالعات فقه و حقوق اسلامی » شماره14

«تلقيح مصنوعي» از منظر فقه وحقوق

مقاله نشریه: سفیر نور » بهار و تابستان 1396 شماره35

تعددوتکرارجرم در فقه وحقوق اسلامی

استاد راهنما: حسین علی محمدی ، دانشجو: کریم کلامی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامی

مقاله نشریه: فقه » پاييز 1392  شماره77

ترور وعملیات استشهادی از منظر فقه وحقوق بشر

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری - 1390 - [پایان نامه دکترا]

بررسی تفاوت دیه مادون نفس زن و مرد از منظر فقه امامیه و اهل سنت

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

ماهيت نهاد ديه از منظر فقه اسلامي و حقوق كيفري ايران

نویسنده: احمد امي* ،
مقاله نشریه: حقوق پزشكی » زمستان 1396 شماره43
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات