بررسی نقش رسانه (تلویزیون) بر رفتار مسیولانه زیست محیطی گردشگران

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک - 1396
چکیده:
رشد سریع صنعت گردشگری در عصر حاضر ، فشار روزافزونی را بر محیط زیست در پی داشته ، ھرچند ھیچ شکی نیست که گردشگری نقش مھمی را در احیاء و متنوع سازی اقتصاد جوامع ایفا می کند، اما در عین حال نیز می تواند باعث ایجاد تغییراتی بخصوص در فضای زیست محیطی این نواحی شود. محققان دلایل صدمات حاصله از سوی گردشگران را عدم آگاھی، عدم حس مسیولیت پذیری نسبت به محیط زیست، عدم آموزش صحیح رفتارھای مسیولانه و ... میدانند. از جمله راھکارھای محققان و برنامه ریزان صنعت برای کاھش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت زیست محیطی فعالیت ھای گردشگری، استفاده از رسانه ھا است، گرچه از لحاظ نظری در مورد چگونگی و میزان تاثیر رسانه ھا تفاوت دیدگاه وجود دارد، اما ھمه صاحب نظران نقش اساسی رسانه ھا را در ابعاد مختلف پذیرفته اند بطوری که مک کوییل معتقد است، امروزه تلویزیون به منبع غالب شکل گیری واقعیت ھای اجتماعی مبدل شده و با دارا بودن کارکردھایی مھمی چون: اطلاع رسانی، آموزش، سرگرم سازی و به ویژه فرھنگ سازی و ترویج الگوھای رفتاری نقش مھمی را می تواند ایفا کند. این پژوھش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و با مروری بر مطالعات و پژوھش ھای صورت گرفته در زمینه ی اثرات زیست محیطی گردشگران بر محیط زیست و ھمچنین در تلاش برای روشن نمودن ھر چه بیشتر نقش رسانه ای جمعی ھمچون تلویزیون، بر رفتار مسیولانه زیست محیطی گردشگران است.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی تاثیر رسانه ملی (تلویزیون) بر رفتار مسئولانه زیست محیطی گردشگران (مورد مطالعه: جنگل‌های دوهزار و سه هزار شهرستان تنکابن)

دانشجو: عطیه مشایخی ، استاد مشاور: رحیم زارع ، استاد راهنما: مهدی کروبی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی رابطه دانش و رفتار مسئولانه زیست محیطی 

مقاله نشریه: تعلیم و تربیت »   (پياپي 116)، زمستان 1392  شماره4

فاكتورهای موثر در اتخاذ رفتار مسئولانه زیست محیطی

مقاله کنفرانس: دومين همايش ملي حفاظت و برنامه زيري محيط زيست - 1392

بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر روی رفتار های زیست محیطی گردشگران

نویسنده: خدیجه میری ،
مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين - 1391

بررسی رفتار زیست محیطی گردشگران ساحلی نمونه موردی:شهرستان نور

مقاله کنفرانس: دومين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پايدار - 1393

شكاف نگرش، دانش و رفتار زیست محیطی گردشگران

مقاله نشریه: مطالعات مدیریت گردشگری » تابستان 1392  شماره22

نقش تعدیل گر انگیزه و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زیست محیطی با توسعه پایدار اکوتوریسم

استاد راهنما: سیدحسن کابلی ، استاد مشاور: سکینه جعفری ، دانشجو: سمانه پارسا ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی نقش رسانه در افشاگری اطلاعات زیست محیطی شرکتها

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی - 1394

اثرات حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی

مقاله نشریه: پژوهش های جغرافیایی » بهار 1382  شماره44
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات