ضمان درک در پرتو حقوق مدنی ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مقارنه ضمان درک در حقوق ایران و مصر

استاد راهنما: محمدتقی علوی ، استاد مشاور: ابراهیم شعاریان ستاری ، پدیدآور: علی محمودی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]

ضمان عقدی در حقوق مدنی

کتاب: کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 1393

ضمان عقدی در حقوق مدنی

کتاب: کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 1386

بررسی عناصر ضمان غرور در حقوق مدنی ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396

ضمان درک مبیع در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1378 - [کارشناسی ارشد]

حقوق مدنی: ضمان قهری - مسئولیت مدنی

نويسنده: ناصر کاتوزیان ،
کتاب: دانشگاه تهران - 1370

حقوق مدنی: ضمان قهری - مسئولیت مدنی

نويسنده: ناصر کاتوزیان ،
کتاب: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1369
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات