واکاوی نقش رسانه های جمعی غربی در ایجاد شکاف بین نسلی با تاکید برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها) - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

واکاوی نقش رسانه های جمعی غربی در ایجاد شکاف بین نسلی با تاکید برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها) - 1396
کلیدواژه: شکاف بین نسلی ، رسانه های جمعی غربی ، جنگ رسانه ای ، افکار عمومی ، منافع ملی

واکاوی نقش رسانه های جمعی غربی در ایجاد شکاف بین نسلی با تاکید برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها، چالش ها و راهکارها) - 1396
کلیدواژه: شکاف بین نسلی ، رسانه های جمعی غربی ، جنگ رسانه ای ، افکار عمومی ، منافع مل

تأثیرجنگ سایبری برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: رو ح ا... اسلامی ، استاد مشاور: محمد جواد رنجکش ، دانشجو: سید محمود حسینی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد - 1394 - [کارشناسی ارشد]

نقش کریدور شمال-جنوب وتاثیرآن برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دانشجو: قاسم جانباز قادی ، استاد راهنما: محمد اخباری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

نقش رسانه ملی در امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دیپلماسی رسانه ای

نویسنده: حمید کوچکی ،
مقاله کنفرانس: دهمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان - 1395

نقش رسانه ملی (تلویزیون) در امنیت ملی با تاکید بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: حمید کوچکی ،
مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی - 1394

نقش رسانه های جمعی در انتقال ارزش های اجتماعی با تاكید بر رسانه ملی

مقاله نشریه: معرفت »   (پياپي 179)، آبان 1391  شماره8

نقش رسانه ملی (تلویزیون) در امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سبک زندگی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی - 1394

رسانه های جمعی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر روزنامه های سراسری

دانشجو: علیرضا کریمیان ، استاد مشاور: ابراهیم برزگر ، علی اصغر کیا ، استاد راهنما: عباسعلی رهبر ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم سیاسی - 1394 - [دکترای تخصصی]

تغییرالگوی جمعیتی و تاثیرآن برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: مرتضی نورمحمدی ، دانشجو: جواد اسدی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

فدرالیسم کردستان عراق وتاثیرآن برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات