امکان فروش و تبدیل موقوفات در حقوق ایران

نویسنده: ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی امکان پیش فروش اعیان معدوم در حقوق ایران

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - 1362 - [کارشناسی ارشد]

تبدیل تعهد در حقوق ایران

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1358 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی تبدیل و تغییر کاربری موقوفات

دانشجو: بهمن محمدی ، استاد راهنما: علی مرتضوی مهر ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تبدیل شرکت‌ها در حقوق ایران و انگلیس

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

تخفیف و تبدیل مجازات‌ها در حقوق ایران

دانشجو: نورالله کریمی ، استاد راهنما: ایرج گلدوزیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1373 - [کارشناسی ارشد]

آثار تبدیل شرکت در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس پژوهش های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی - 1395

نظام تبدیل مجازات در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

تبديل قصاص در حقوق كيفري ايران

نویسنده: حسن مرادي ،
مقاله نشریه: پژوهش حقوق كیفری » زمستان 1396 شماره21
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات