مقاله کنفرانس
بررسی وضعیت ارث ولد ملاعنه در رابطه با والدین وخویشاوندان از دیدگاه مذاهب خمسه اسلام و قانون مدنی ایران

کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تقصیر از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه (رویکرد به قانون مدنی)

استاد راهنما: سید علی پور منوچهری ، استاد مشاور: مجید وزیری وزیری ، دانشجو: یونس دلاوری ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

تقصیر از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه (رویکرد به قانون مدنی)

پدیدآور: یونس دلاوری ، استاد مشاور: مجید وزیری ، استاد راهنما: علی پورمنوچهری ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

مسئولیت مدنی قاضی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران و مذاهب خمسه

مقاله نشریه: فقه مقارن » بهار و تابستان1392  شماره1

بررسی داوری و حکمیت از دیدگاه فقه مذاهب خمسه و حقوق مدنی ایران

استاد راهنما: علی پور منوچهری ، دانشجو: کبری آذرنیا کرکرق ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی مانعیت قتل از ارث در مذاهب خمسه

مقاله نشریه: فقه و تاریخ تمدن » بهار 1388  شماره19

بررسی تطبیقی ضمانت اجرای شرط فعل در قانون مدنی و مذاهب خمسه

دانشجو: ایرج پورعرفان ، استاد راهنما: مهدی انجوی نژاد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - 1382 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی و حقوقی ارث کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت والدین در مذاهب خمسه اسلامی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات