مقاله کنفرانس
تعدیل و توازن رشته های تحصیلی گامی در جهت تسریع پیشرفت (با تاکید بر نقش رسانه های جمعی)

یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

نقش مهارت های اجتماعی در ازدواج با تاكید بر نقش رسانه های جمعی

مقاله نشریه: مطالعات جوان و رسانه » پاييز 1393 شماره15

نقش رسانه های جمعی در انتقال ارزش های اجتماعی با تاكید بر رسانه ملی

مقاله نشریه: معرفت »   (پياپي 179)، آبان 1391  شماره8

سرمایه اجتماعی و مشاركت شهروندان با تاكید بر نقش رسانه های جمعی

مقاله کنفرانس: نخستين همايش ملي آرمان شهر ايران - 1390

بررسی نقش دوگانه ی رسانه های جمعی با تاکید بر نقش کودکان و نوجوانان

دانشجو: طیبه میرعباسی ، استاد مشاور: ابوالفتح خالقی ، استاد راهنما: محمد علی حاجی ده آبادی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1390 - [کارشناسی ارشد]

نقش رسانه های ارتباط جمعی بر روابط بین فرهنگی (با تاکید بر اینترنت)

نویسنده: داریوش رضاپور ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - 1396

نقش كاركردی اموزش و رسانه های جمعی در فرهنگ ترافیك با تاكید بر شهر مشهد

مقاله کنفرانس: دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري - 1389

رابطه سبك های یادگیری با پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی

مقاله نشریه: روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی » زمستان 1390  شماره30
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات