مقاله کنفرانس
بررسی رابطه بین نگرش به نوسازی و سبک زندگی در بین جوانان 18 - 35 سال شهر پلدختر

کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی رابطه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 35-18 ساله شهر آبادان)

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی - 1394

بررسی رابطه سبک زندگی با نگرش به الگوهای روابط جنسی در بین افراد مجرد 38-18 سال شهر اصفهان

استاد راهنما: سید یعقوب موسوی ، استاد مشاور: منصوره ازاده ، دانشجو: زینب ستاری زاده ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده اقتصاد و حسابداری - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی را سبک زندگی در بین جوانان 19 تا 35 ساله شهر شیراز

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران - 1396

بررسی رابطهبین میزان سرمایه اجتماعی و نگرش به توسعه در بین جوانان شهر پلدختر

استاد راهنما: محمدجواد زاهدی ، استاد مشاور: غلامرضا ارجمندی ، دانشجو: زینب عیدی پور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم اجتماعی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

تاثیر سبک زندگی بر خطر تصادف در بین جوانان 30-18 سال شهر تهران

دانشجو: سکینه قربانزاده ، استاد مشاور: ابوعلی ودادهیر ، استاد راهنما: محمود شارع پور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - 1388 - [کارشناسی ارشد]

بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک زندگی در بین جوانان شهر زاهدان

استاد راهنما: محمد گنجی ، استاد مشاور: محمد عثمان حسین بر ، دانشجو: مینا کریمیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی رابطه نگرش جنسیتی و سبك زندگی در بین زنان شهر كرمان

مقاله نشریه: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه » پاييز و زمستان 1390  شماره34-35

بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی با سبک زندگی جوانان شهر اردبیل(مطالعه موردی جوانان در مقطع سنی بین 18 تا 30 سال)

پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد خلخال - دانشکده زبان و ادبیات فارسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی رابطه بین هویت شخصی و سبک زندگی در بین زنان 45-18 ساله شهر کرمان

استاد راهنما: سعیده گروسی ، استاد مشاور: داریوش بوستانی ، دانشجو: اسما امیری حیدری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی در بین جوانان شهر آبدانان

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی - 1397
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات