مقاله کنفرانس
تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین دختران و زنان جوان شهر تهران سال 1396

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مطالعه كیفی مصرف قلیان بین دختران و زنان جوان شهر شیراز

مقاله نشریه: زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) » (پياپي 49)، تابستان 1394 شماره2

ارزیابی ارتباط بین مدیریت بدن با ابعاد سرمایه فرهنگی در زنان شهر تهران

نویسنده: سکینه جعفری فر ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397

مطالعه بين نسلي سبك مديريت بدن دختران و مادران شهر يزد

مقاله نشریه: جامعه شناسي سبك زندگي » بهار 1394 شماره1

تبیین تاثیر ماهواره بر مدیریت بدن در بین زنان شهر یزد

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1395

دختران جوان و تجربه زنانگی(مطالعه موردی در میان دختران دبیرستانی شهر تهران)

مقاله نشریه: زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) »   (پياپي 17)، بهار1386  شماره1

بسترها، پیامدها و سازگاری زنان مطلقه ی شهر تهران (یك مطالعه پدیدارشناسانه)

مقاله نشریه: مشاوره و روان درمانی خانواده »   (پياپي 12)، بهار 1393  شماره1

تحلیل شبکه دختران فراری شهر تهران

دانشجو: مریم لاکی ، استاد مشاور: سوسن باستانی ، استاد راهنما: رحمت الله صدیق سروستانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - 1385 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات