مقاله کنفرانس
وضعیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق موضوعه ایران

کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

وضعیت حقوقی مالکیت زمانی درحقوق موضوعه ایران

مقاله کنفرانس: تحقیقات علمی جهان درمدیریت،حسابداری،حقوق وعلوم اجتماعی_برگزارکنندگان دانشگاه آزادواحدزرقان و دانشگاه علمی کاربردی آذین شوشترشیراز - 1396

مالكیت زمانی در حقوق ایران

نویسنده: امیر قشونی ،
مقاله نشریه: دادرسی » آذر و دي 1390  شماره89

مالكیت زمانی در حقوق ایران

مقاله نشریه: حقوق و اقتصاد » خرداد 1393  شماره3

بررسی ماهیت حقوقی مالكیت زمانی در حقوق آمریكا

مقاله نشریه: دانش حقوق مدنی » بهار و تابستان 1392  شماره1

بررسی حقوق مالکیت فکری در قوانین موضوعه ایران

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی - 1396

وضعیت حقوق عمومی بیگانگان در حقوق موضوعه ایران

دانشجو: حسین نوری ، استاد راهنما: نجادعلی الماسی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1375 - [کارشناسی ارشد]

حقوق و وظایف اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی - 1394
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات