مقاله کنفرانس
شناخت اسناد تجاری (چک، سفته و برات) در قانون تجارت

نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396
کلیدواژه: چک ، برات ، سفته ، قانون تجارت.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله کنفرانس شناخت اسناد تجاری (چک، سفته و برات) در قانون تجارت

نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396
کلیدواژه: چک ، برات ، سفته ، قانون تجارت.

مقاله کنفرانس شناخت اسناد تجاری (چک، سفته و برات) در قانون تجارت

کنگره بین المللی حقوق شهروندی - 1396
کلیدواژه: چک ، برات ، سفته ، قانون تجارت.

اسناد تجاری (چك، سفته، برات)

مقاله نشریه: دید برتر » بهمن و اسفند 1394 شماره3

واخواست اسناد تجاری، برات، سفته، چك

نویسنده: حسین محمودی ،
مقاله نشریه: كانون » بهمن 1390  شماره125

وکالت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک)

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق - 1393
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات