مقاله کنفرانس
بررسی دلایل دلایل مشروعیت جهل حکمی و آثار مترتب بر آن در احکام جنایات در فقه اهل سنت

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه: جهل ، عذر ، احکام ، اهل سنت ، جنایات
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی حکم جهل و آثار مترتب بر آن در فقه اهل سنت

استاد راهنما: سالم افسری ، استاد مشاور: سهیلا رستمی ، دانشجو: لولاو محمدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

نکاح فاسد و احکام و آثار مترتب بر آن در مذاهب اربعه اهل سنت

استاد راهنما: سالم افسری ، استاد مشاور: فرزاد پارسا ، دانشجو: توفیق فلاحی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات - 1392 - [کارشناسی ارشد]

مشروعیت باروری پزشکی و آثار مترتب بر آن در فقه و حقوق

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1384 - [کارشناسی ارشد]

نشوز و احکام آن در فقه اهل سنت

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

بررسی ماهیت، احکام و آثار خواب در فقه مذاهب اربعه اهل سنت

استاد راهنما: فرزاد پارسا ، استاد مشاور: سهیلا رستمی ، دانشجو: حلیمه کریمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی احکام شرکت در فقه امامیه و اهل سنت

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1379 - [کارشناسی ارشد]

احکام تمییز و آثار مترتب بر آن درفقه اسلامی

استاد راهنما: حسام الدین ربانی ، دانشجو: فائزه امینی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه قرآن و حدیث - دانشکده علوم حدیث قم - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مالیت منافع و اختلافات مترتب بر آن در مذاهب اهل سنت

مقاله نشریه: فقه مقارن » پاييز و زمستان 1392  شماره2
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات