حدود حق تادیب اطفال توسط اولیای قانونی با نگاهی به فقه شیعه

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

حدود حق تادیب اطفال توسط اولیای قانونی

نویسنده: داریوش طاهری ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

حدود تادیب اطفال توسط اولیای قانونی

نویسنده: فرزاد خلیفه ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

حدود حق تادیب اطفال توسط اولیای قانونی در آینه فقه و قانون

نویسنده: فاطمه زینل ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

مبانی جهانی سازی حقوق کودک و نوجوانان حدود حق تادیب اطفال توسط اولیای قانونی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

حدود حق تادیب کودکان توسط اولیاء قانونی (با نگاهی بر مقررات حقوق بشری)

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

بررسی حدود حق تادیب و تعزیر اطفال در فقه و حقوق اسلامی

نویسنده: سعید علمی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

بررسی تادیب اطفال در فقه و حقوق کیفری

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق - 1394

حق تادیب در حقوق کیفری ایران و فقه

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق - 1394

تادیب اطفال طبیعی توسط والدین و گستره آن

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

نگاهی به مراحل تكامل فقه شیعه

نویسنده: سید منذر حكیم ،
مقاله نشریه: فقه » پاييز و زمستان 1382  شماره37-38
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات