مقاله کنفرانس
مطالعه تطبیقی تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

نویسنده: ،
چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مطالعه بیع کالاها و تعهدات بایع و مشتری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقاله کنفرانس: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395

تعهدات بایع بعد از تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

دانشجو: نرجس دقیقی ، استاد راهنما: اسماعیل عباسی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تطبیقی تخلف وصف در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

دانشجو: یونس نورانی مقدم ، استاد راهنما: مصطفی محقق داماد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1374 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات