مقاله کنفرانس
دگرگونی ساختار کالبدی در شهر های ایران دوره مدرن و تحول حوزه عمومی

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

سیر تحول فضاهای عمومی و خصوصی در آغاز دوره مدرن ایران

نویسنده: كامران صفامنش ،
مقاله نشریه: اندیشه ایرانشهر » بهار 1384  شماره3

دگرگونی های ساختاری حوزه عمومی

نویسنده: جان كین ،
مقاله نشریه: رسانه »   (پياپي 59)، پاييز 1383  شماره3

سیر تحول و دگرگونی کالبدی شهر تاریخی لار (جستجو در ژرف ساخت های معنایی معماری ایرانی-اسلامی)

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا) - 1394

دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری مساکن با رویکرد باورهای دینی مطالعه موردی شهر زنجان

مقاله کنفرانس: سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری - 1394

گسترش کالبدی شهر بوکان و اثرات آن در دگرگونی کاربری اراضی پیرامون (در دوره 1385-1335)

دانشجو: اسعد جهان پور ، استاد مشاور: اسماعیل علی اکبری ، استاد راهنما: مصطفی طالشی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

دگرگونی ساختاری حوزه عمومی ، كاوشی در باب بورژوازی

نویسنده: محسن سلسله ،
مقاله نشریه: كتاب ماه علوم اجتماعی »   (پياپي 111)، خرداد 1387  شماره3

تحول آتی در ایران ، دگرگونی بخش انرژی

مقاله نشریه: گستره انرژی » مرداد 1394 شماره100
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات