مقاله کنفرانس
حق فسخ پیش خریدار به علت کاهش یا افزایش مساحت بنا در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه ی آن با قانون مدنی

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

حق فسخ در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

استاد راهنما: حمید ابهری ، استاد مشاور: فخرالدین اصغری آقمشهدی ، دانشجو: شهره منصوری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

حقوق و تعهدات پیش خریدار براساس قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

استاد راهنما: حمید ابهری ، دانشجو: مریم رضوانی ثانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

حق فسخ پیش فروشنده در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 و تناقض آن با مالکیت تدریجی پیش خریدار

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1397

وضع حقوقی بنا احداث شده در ملک غیر در قانون مدنی و قانون پیش فروش ساختمان

مقاله کنفرانس: ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران - 1397

ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن بانهاد فسخ در قانون مدنی

دانشجو: مهین قاسمی ، استاد مشاور: ایوب احمدپور ، استاد راهنما: جمشید یحیی پور ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - 1395 - [کارشناسی ارشد]

حقوق و تعهدات پیش فروشنده بر اساس قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

الزامات پیش فروشنده و پیش خریدار در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

دانشجو: امید سلیمانیان ، استاد مشاور: کمال نیکفرجام ، استاد راهنما: عباس کریمی ،
پایان‌نامه: سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - 1391 - [کارشناسی ارشد]

قایسه قواعد عام اختلاف مساحت در قوانین مدنی و ثبت با ماده (7) قانون پیش فروش ساختمان

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات