برآورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی و تعیین کشش درآمدی و قیمتی در این بخش

نویسنده: ،
مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تخمین تقاضای برق در بخش خانگی و برآورد كشش های قیمتی و درآمدی آن

نویسنده: علی عسكری ،
مقاله نشریه: برنامه ریزی و بودجه »   (پياپي 63)، خرداد و تير 1380  شماره2-3

تخمین تقاضای برق در بخش های صنعت، كشاورزی و خدمات و برآورد كشش های قیمتی و درآمدی آن

نویسنده: دكتر علی عسكری ،
مقاله نشریه: برنامه ریزی و بودجه »   (پياپي 78)، اسفند 1381 و فروردين 1382  شماره6

برآورد کشش قیمتی تقاضای بنزین در ایران

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی - 1394

برآورد تابع تقاضای برق در بخش كشاورزی: مطالعه موردی استان فارس

مقاله کنفرانس: پنجمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران - 1384

برآورد تابع تقاضای برق در بخش صنعت کشور

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری - 1394

بررسی اثرات شوکهای درآمدی و قیمتی بر تابع تقاضای برق در ایران

دانشجو: کیمیا رضا زاده ، استاد راهنما: ابراهیم عباسی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد - 1389 - [کارشناسی ارشد]

برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش كشاورزی ایران

مقاله کنفرانس: هفتمين همايش ملي انرژي - 1388

برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش كشاورزی ایران

مقاله نشریه: تحقیقات اقتصاد كشاورزی »   (پياپي 10)، 1390  شماره2
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات