مقاله کنفرانس
بررسی جامعه شناختی رابطه بین سبک زندگی و مدیریت بدن در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی خوی

همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی جامعه شناختی تاثیرات ماهواره بر سبک زندگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری) - 1394

بررسی رابطه سبک زندگی و مصرف گرایی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

استاد راهنما: منیژه نویدنیا ، استاد مشاور: مجتبی صداقتی فرد ، دانشجو: زهرا جهانگیر ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی رابطه سبک زندگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند با شادکامی آنان

مقاله کنفرانس: سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1394

بررسی رابطه بین سبک های شناختی و اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - 1397

بررسی رابطه بین سبک های شناختی و اجتناب شناختی با اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - 1397

رابطه بین سبک زندگی و وابستگی به اینترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استهبان

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - 1395
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات