آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

اثربخشي آموزش سواد رسانه اي بر دانش آموزان در شهر كرمان

نویسنده: عباس تقي زاده * ،
مقاله نشریه: پژوهش های ارتباطی » زمستان 1396 شماره92

آموزش سواد رسانه ای

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه - 1394

ارزشیابی تاثیر آموزش سواد رسانه ای تئوری محور بر نمونه ای از دانش آموزان

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه - 1394

ارزیابی سواد رسانه ای دانشجویان و دانش آموزان شهر تهران

مقاله نشریه: مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی » پاييز 1392  شماره16

نقش سواد رسانه اي والدين و هويت اجتماعي بر مصرف رسانه اي دانش آموزان

مقاله نشریه: مطالعات رسانه هاي نوين » تابستان 1397 شماره14

ضرورت ارتقاء سواد رسانه ای دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1397

نقش و تاثیر سواد رسانه ای بر تفکر انتقادی دانش آموزان

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه - 1396
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات