مقاله کنفرانس
بررسی تغییرات بیان ژن های گیرنده سروتونین 5-HT2Ra و گیرنده گاماآمینوبوتیریک اسید GABA-A در سلول های تک هسته ای خون محیطی افراد شاغل در پمپ بنزین های شهر تهران

ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی بیان ژن گیرنده سروتونین(5-ht3ra)درسلول های تک هسته ای خون محیطی افراد در معرض اولودگی هوای تهران

دانشجو: سونا مظفری ، استاد راهنما: قاسم آهنگری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری - 1391 - [کارشناسی ارشد]

بررسی بیان ژن کاتکول o متیل ترانسفراز در سلول های تک هستهایی خون محیطی افراد شاغل در پمپ بنزین های سطح شهر تهران

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی الگوی بیان ژن گیرنده سروتونین (5-HT3RA ) در سلول های تک هسته ای خون محیطی در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیک

دانشجو: محمد صابری انوار ، استاد مشاور: مونسف زوالیه ، استاد راهنما: قاسم آهنگری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری - 1388 - [کارشناسی ارشد]

بررسی الگوی بیان ژن گیرنده سروتونین (5-HT3Ra) برروی سلول های تک هسته ای خون محیطی در بیماران مبتلا به پسوریازیس

دانشجو: سمیه سادات قاسمی ، استاد مشاور: حسین مرتضوی ، استاد راهنما: قاسم آهنگری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی ارتباط بیان ژن گیرنده ی سرتونین (5-HT3A)برروی سلول های تک هسته ای خون محیطی و بیماری آسم آلرژیک

دانشجو: لیلا محمدی امیراباد ، استاد مشاور: غلامرضا درخشان دیلمی ، استاد راهنما: قاسم آهنگری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری - 1391 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات