حق فسخ پیش فروشنده در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 و تناقض آن با مالکیت تدریجی پیش خریدار

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

الزامات پیش فروشنده و پیش خریدار در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

استاد راهنما: عباس کریمی ، استاد مشاور: کمال نیکفرجام ، دانشجو: امید سلیمانیان ،
پایان‌نامه: سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - 1391 - [کارشناسی ارشد]

نوآوری های قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 درحمایت از حقوق پیش خریدار

مقاله کنفرانس: سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی - 1397

حق فسخ در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

دانشجو: شهره منصوری ، استاد مشاور: فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد راهنما: حمید ابهری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان (مصوب 24/5/89)

مقاله نشریه: مطالعات حقوق خصوصی » تابستان 1391  شماره2

حق فسخ پیش خریدار به علت کاهش یا افزایش مساحت بنا در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه ی آن با قانون مدنی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

زمان انتقال مالكیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389

مقاله نشریه: حقوق خصوصی » پاييز و زمستان 1391  شماره21

حقوق و تعهدات پیش خریدار براساس قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

استاد راهنما: حمید ابهری ، دانشجو: مریم رضوانی ثانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

حقوق و تعهدات پیش فروشنده بر اساس قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

مفاهیم و اوصاف قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات