مقاله کنفرانس
فراتحلیل عوامل موثر بر سرمایه فکری

شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

شكل گیری سرمایه اجتماعی و فراتحلیل عوامل موثر بر آن

مقاله نشریه: مطالعات جامعه شناختی » پاييز 1385  شماره28

فراتحلیل عوامل فردی موثر بر شادکامی

دانشجو: مریم قاسمی ، استاد مشاور: فریده حمیدی ، استاد راهنما: بهرام صالح صدقپور ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

فراتحلیل عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی

مقاله کنفرانس: دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی - 1396

فراتحلیل عوامل اجتماعی موثر بر قتل

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه - 1394

فراتحلیل عوامل موثر بر رفتارهای زیست محیطی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه - 1396

فراتحليل عوامل موثر بر خشونت عليه زنان

مقاله نشریه: پژوهش ‌نامه زنان » (پياپي 22)، زمستان 1396 شماره4

ئررسی رابطه عوامل اقتضائی موثر بر اطلاعات سرمایه فکری داخلی

استاد راهنما: شهناز نایب زاده ، دانشجو: محمد سهیلی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده حسابداری و مدیریت - 1392 - [کارشناسی ارشد]

بررسی عوامل سازمانی موثر بر سرمایه فکری و پیامدهای آن

مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی - 1397
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات