مقاله کنفرانس
بررسی تغییرات بیان ژن کاتکول o متیل ترانسفراز (COMT) در سلول های تک هسته ایی خون محیطی افراد شاغل در پمپ بنزین های شهر تهران

ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا - 1396
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی بیان ژن کاتکول o متیل ترانسفراز در سلول های تک هستهایی خون محیطی افراد شاغل در پمپ بنزین های سطح شهر تهران

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی الگوی بیانی ژن گیرنده‌ی D۲ در سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی کارکنان پمپ بنزین در سطح شهر تهران

استاد راهنما: قاسم آهنگری ، استاد مشاور: یوسف رشیدی ، دانشجو: نغمه صالحانی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری - دانشکده پزشکی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی بیان ژن گیرنده سروتونین(5-ht3ra)درسلول های تک هسته ای خون محیطی افراد در معرض اولودگی هوای تهران

دانشجو: سونا مظفری ، استاد راهنما: قاسم آهنگری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری - 1391 - [کارشناسی ارشد]

اثر اسید سالیسیلیک بر بیان ژن کاویکول o- متیل ترانسفراز (CVOMT) و میزان متیل کاویکول در ریحان

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثر پالمیتات بر اتوفاژی در سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMC ) افراد سالم

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات