مقاله کنفرانس
ارزیابی ارتباط بین مدیریت بدن با ابعاد سرمایه فرهنگی در زنان شهر تهران

نویسنده: ،
دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تاثیر ابعاد سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدن جوانان شهر كرمانشاه

مقاله کنفرانس: دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي - 1392

مطالعه‌ی ارتباط بین جهانی شدن فرهنگی و مدیریت بدن (مطالعه‌ی موردی زنان شهر کرمانشاه)

استاد راهنما: بیژن خواجه نوری ، استاد مشاور: حبیب احمدی ، حلیمه عنایت ، دانشجو: لیلا پرنیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه ارتباط بین جهانی شدن فرهنگی و مدیریت بدن مطالعه موردی: زنان شهر كرمانشاه

مقاله نشریه: جامعه شناسی كاربردی »   (پياپي 55)، پاييز 1393  شماره3

بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن

دانشجو: ندا گلبهاری ، استاد مشاور: محسن گودرزی ، استاد راهنما: خدیجه سفیری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

فرا تحلیلی بر ارتباط سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن

مقاله نشریه: تحقیقات فرهنگی ایران » شماره1

تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین دختران و زنان جوان شهر تهران سال 1396

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات