مقاله کنفرانس
تاثیر اینترنت و فضای مجازی بر ارتقا سطح یادگیری

همایش استانی نقش تربیت غیررسمی در تعلیم و تربیت برنامه درسی پژوهش مبنا(از ضرورت تا التزام) - 1397
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی تاثیر فضای مجازی اینترنت بر مد گرایی

مقاله نشریه: مطالعات فرهنگی و ارتباطات » بهار 1390  شماره22

بررسی تاثیر استفاده از اینترنت فضای مجازی در سطح آموزش و پرورش

نویسنده: جواد زارعی ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش - 1396

بررسی تاثیر فضای مجازی (اینترنت) بر هویت ملی دانشجویان

مقاله نشریه: مطالعات ملی »   (پياپي 61)، بهار 1394  شماره1

بررسی تاثیر فضای مجازی اینترنت بر مدگرایی با منطق فازی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی فناوریهای نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی - 1397

بررسی پیامدهای فضای مجازی اینترنت بر خانواده

مقاله کنفرانس: همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم - 1397

نقش آسیبهای فضای مجازی اینترنت بر خانواده

مقاله کنفرانس: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395

بررسی تاثیر فضای مجازی بر یادگیری مطالب درسی دانش آموزان

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی - 1397

تاثیر طراحی فضای باز مدارس بر ارتقا یادگیری دانش آموزان شهر زنجان

استاد راهنما: اسماعیل ضرغامی ، دانشجو: پریسا محمدی ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده معماری و شهرسازی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات