تاثیر آموزش بازی های گروهی بر رفتار سازشی دختران و پسران كم توان ذهنی آموزش پذیر

مقاله نشریه: دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی » پاييز 1393  شماره57
چکیده:
هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير آموزش بازي هاي گروهي بر رفتار سازشي پسران و دختران كم توان ذهني آموزش پذير است. روش پژوهش نيمه تجربي به صورت پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماري همه دانش آموزان كم توان ذهني پايه اول، دوم و سوم ابتدايي شهر اصفهان و روش نمونه گيري، خوشه اي چندمرحله اي تصادفي بود. نمونه اين پژوهش 40 كودك كم توان ذهني بود كه به طور تصادفي در دو گروه 20 نفري آزمايش (10 دختر، 10 پسر) و گواه (10 دختر، 10 پسر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش عبارت از مقياس رفتار سازشي واينلند (دال، 1965) بود. پس از اجراي پيش آزمون بر روي دو گروه گواه و آزمايش، كودكان كم توان ذهني گروه آموزش 8 جلسه يك ساعته بازي هاي گروهي را در مدرسه آموزش ديدند و سپس پس آزمون بر روي هر دو گروه انجام گرفت. نتايج تحليل كواريانس نشان داد كه آموزش بازي هاي گروهي بر رفتار سازشي اين كودكان، موثر بوده است (0001/0P<). ضمن="" اينكه="" بين="" دو="" گروه="" دختر="" و="" پسر="" در="" ميانگين="" نمرات="" پس="" آزمون="" رفتار="" سازشي="" مقياس="" رفتار="" سازشي="" واينلند="" تفاوت="" معناداري="" مشاهده="" نشد.="" نتايج="" اين="" پژوهش="" نشان="" مي="" دهد="" كه="" آموزش="" بازي="" هاي="" گروهي="" قادر="" به="" افزايش="" رفتار="" سازشي="" دانش="" آموزان="" كم="" توان="" ذهني="">

کليدواژگان: آموزش بازي هاي گروهي، رفتار سازشي، كم توان ذهني
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

تاثير آموزش بازي گروهي بر رفتار سازشي دختران و پسران كم توان ذهني آموزش پذير

مقاله نشریه: دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي » , پاييز 1393, دوره 15, شماره 3 (پياپي 57)

تاثير آموزش بازي هاي گروهي بر رفتار سازشي دختران و پسران كم توان ذهني آموزش پذير

مقاله نشریه: دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي » ، پاييز 1393  شماره57
کلیدواژه: كم توان ذهني ، آموزش بازي هاي گروهي ، رفتار سازشي

تأثیر آموزش بازی گروهی بر رفتار سازشی دختران و پسران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر

مقاله نشریه: دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی » 57-(1393)
کلیدواژه: آموزش بازی گروهی ، رفتار سازشی ، کم‌توانی ذهنی. ، group play training ، adapted behavior ، mental disability. ، آموزش بازی گروهی ، رفتار سازشی ، کم‌توانی ذهنی. ، group play training ، adapted behavior ، mental disability.

تاثیر آموزش بازی گروهی بر رفتار سازشی دختران و پسران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر

نویسندگان: ، ، ، ،
مقاله نشریه:  دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی » دوره:15 - شماره:3
کلیدواژه: آموزش بازی گروهی ، رفتار سازشی ، کم‌توانی ذهنی.

اثربخشی بازی های گروهی بر رشد مهارت های روانی حرکتی و رفتار سازشی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر اهواز

استاد راهنما: سیمین غلامرضایی ، استاد مشاور: مسعود صادقی ، دانشجو: حدیث بکدلی نصرآباد ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه لرستان - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تاثیر بازی های ادراکی - حرکتی بر تعادل ایستا و پویا دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش - 1396

تاثیر بازی های دبستانی بر رشد اجتماعی كودكان كم توان ذهنیِ آموزش پذیر

مقاله نشریه: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران » (پياپي 11)، پاييز 1394 شماره3

تاثیر بازی های بومی محلی بر شادکامی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

مقاله کنفرانس: اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه - 1394

تاثیر اموزش داستان‌های اجتماعی به شیوه ایفای نقش بر رفتار سازشی و عزت نفس کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر

استاد راهنما: مهـران فـرج الهـی ، استاد مشاور: تقی اقاحسینی ، دانشجو: ستار بابااحمدی میلانی ،
پایان‌نامه: دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

اثر بازی های پرورشی گروهی و انفرادی بر عملکرد شناختی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

نویسنده: عباس رژه ،
مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات