برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مقررات حقوقی بین‎المللی تبلیغات بازرگانی

مقاله نشریه: پژوهش های ارتباطی » بهار 1386  شماره29
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات