ایست بازرسی! (مهارت مقبله با عملیات روانی)


برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

ایست بازرسی

نویسنده: نیوشا نوع خواه ،
مقاله نشریه: بخارا »   (پياپي 55)، مهر ،‌ آبان 1385  شماره7

ایست بازرسی

مقاله نشریه: موفقیت » نيمه اول اسفند 1386  شماره138

اول دفتر / ایست و بازرسی

نویسنده: عباس دانشی ،
مقاله نشریه: اسوه »   (پياپي 82)، مهر 1383  شماره7

ایست ها و پست های بازرسی

مقاله نشریه: چشم انداز ایران »  شماره47

توافق نامه پاريس در ايست بازرسي بهارستان

مقاله نشریه: كشاورزی و غذا » آذر 1397 شماره189

عملیات روانی

مقاله نشریه: سرباز » تير 1389  شماره170

عمليات رواني

نویسنده: روبرت ولفرام ،
مقاله نشریه: مطالعات عملیات روانی » بهار 1382 شماره1
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات