بررسی انتقادی مبانی انسان‌شناسی نظریه‌های افکار عمومی

کتاب: سخنوران - 1396

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مبانی سنجش افكار عمومی

مقاله نشریه: كتاب ماه علوم اجتماعی »   (پياپي 135)، خرداد 1389  شماره27

مبانی سنجش افکار عمومی

کتاب: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 1387

مبانی انسان‌شناسی

نويسنده: حسن ملک‌زاده ،
کتاب: نشر علم - 1391

مبانی انسان‌شناسی

نويسنده: ناصر فکوهی ،
کتاب: نشر نی - 1395

مبانی انسان‌شناسی

نويسنده: ناصر فکوهی ،
کتاب: نشر نی - 1391

مبانی انسان‌شناسی

نويسنده: پیتر متکاف ، مترجم: بنفشه عطرسائی ،
کتاب: ققنوس - 1392

مبانی انسان‌شناسی

نويسنده: ناصر فکوهی ،
کتاب: نشر نی - 1393

مبانی انسان‌شناسی

نويسنده: ناصر فکوهی ،
کتاب: نشر نی - 1394

مبانی انسان‌شناسی

کتاب: تی‌آرا - 1394

مبانی انسان‌شناسی

نويسنده: ناصر فکوهی ،
کتاب: نشر نی - 1396
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات