برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی جایگاه قرارداد پیش‌فروش آپارتمان در نظام حقوقی ایران

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی قرارداد سفارش ساخت ( استصناع) در حقوق موضوعه و فقه

استاد راهنما: سید محمد موسوی بجنوردی ، استاد مشاور: غفور خوئینی ، دانشجو: محمد رضا حسنی ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1387 - [کارشناسی ارشد]

بررسی حقوق متزلزل در قوانین موضوعه ایران

استاد راهنما: غلامرضا عبدلی ، دانشجو: عباس بصیری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده حقوق - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی آثار سكوت در حقوق موضوعه ایران

مقاله نشریه: دادرسی » مهر و آبان 1394 شماره112

بررسی تقصیر سنگین در حقوق موضوعه ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

بررسی نهاد سرپرستی در حقوق موضوعه ایران

نویسنده: محمد درودی ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی خانواده و مسایل نو پدید - 1395

جاسوسی در حقوق موضوعه ایران

دانشجو: محمدرضا رحمتی ، استاد راهنما: محمد آشوری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - 1380 - [کارشناسی ارشد]

بررسی ابعاد باطل شدن قرارداد و ضمانت اجرای آن در حقوق موضوعه

نویسنده: سیدعلی عبادی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات