کتاب
شرح آیین دادرسی کیفری (احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان): فصل ششم از بخش دوم (مواد 168 الی 216)


برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

احضار،جلب و بازجویی از متهم از منظر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی - 1396

نوآوری های احضار، جلب و بازجویی از متهم از منظر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

حمایت کیفری از شهود و مطلعان و تدابیر متخذه

نویسنده: نیلوفر جوادی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

حق دفاع متهم و نوآوری های آیین دادرسی کیفری جدید

مقاله کنفرانس: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد - 1394
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات