روش‌های آماده‌سازی غشای پلیمری نفیون

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی - 1392
کلیدواژه:

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

معرفی مایعات یونی به عنوان جایگزین غشای نفیون در پیلهای سوختی

مقاله کنفرانس: ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین - 1395

جداسازی گازها توسط غشای نانوکامپوزیت پلیمری

دانشجو: محمد محققیان ، استاد راهنما: مرتضی صادقی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

ساخت و مشخصه یابی عملگرهای نانو کامپوزیت پلیمری فلزی یونی بر پایه نفیون

دانشجو: مسعود مهرابی آزاد ، استاد راهنما: داود محبی کلهری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی مواد - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مدلسازی ریاضی پیل سوختی غشای پلیمری (PEMFCs) نافیون

دانشجو: سید بشیر زمانیان سنگدهی ، استاد مشاور: حسین علی خنکدار ، استاد راهنما: علی حقیقی اصل ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده علوم پایه - 1392 - [کارشناسی ارشد]

تصفیه آب با استفاده از غشای پلیمری نانوفیلتراسیون

مقاله نشریه: فناوری نانو » شهريور 1394 شماره215

بررسی تجربی فلودینگ آب در پیل سوختی غشای پلیمری

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی مکانیک - 1395 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات