استفاده از یک چارچوب پرکاربرد سرمایه فکری در توسعه کار آفرینی

مقاله کنفرانس: اولین همایش فرهنگ و توسعه کار آفرینی - 1393 - 1393
کلیدواژه:

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

ارائه یک چارچوب جدید برای سرمایه های فکری پرکاربرد در مدیریت کسب و کار الکترونیک

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی - 1394

پیشنهاد یك چارچوب جدید در سرمایه گذاری فكری

مقاله کنفرانس: همايش ملي مرزنشيني توسعه پايدار و فرصت هاي سرمايه گذاري - 1393

ارائه الگوی تاثیر سرمایه فكری بر كار آفرینی سازمانی

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي مديريت و كارآفريني - 1391

نقش آفرینی سرمایه های فكری در اقتصاد

مقاله نشریه: مهندسی مدیریت » مرداد و شهريور 1391  شماره47

کار آفرینی در جهت توسعه

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه - 1397

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کار آفرینی سازمانی و سرمایه فکری کارکنان بیمه ایران استان اردبیل

مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی - 1395

راهکارهای توسعه کار آفرینی

نویسنده: حمید مهری ،
مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد - 1395

سرمایه های فكری رویكرد نوین ارزش آفرینی در سازمانها

مقاله کنفرانس: سومين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك - 1387

سرمایه فکری و نقش آن در ارزش آفرینی سازمانی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری - 1393

جایگاه كار آفرینی در توسعه روستایی

مقاله کنفرانس: كنفرانس ملي الكترونيكي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي، معماري و شهرسازي - 1393
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات