مقاله کنفرانس
بازاریابی مصرف‌کنندگان کودک و نوجوان با تمرکز بر تنوع جغرافیایی و قومی و تقسیم‌بندی از دیدگاه نوروفیزیولوژی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار - 1397
کلیدواژه:

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تبیین بازاریابی قومی با نگرشی بر بازاریابی سنتی

مقاله نشریه: مدیریت » خرداد و تير 1389  شماره157

پرورش اجتماعی کودک و نوجوان از دیدگاه روایات

مقاله نشریه: تربیت » سال 1376 - شماره 117

پرورش اجتماعی کودک و نوجوان از دیدگاه روایات

مقاله نشریه: تربیت » سال 1375 - شماره 116

تحلیل فلسفی تربیتی فیلمهای کودک و نوجوان از دیدگاه اگزیستانسیالیسم

استاد راهنما: مرتضی خسرونژاد ، استاد مشاور: علیرضا انوشیروانی ، دانشجو: جعفر باقری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات