مقاله نشریه
آموزش راهبردهای خواندن در زبان انگلیسی به دانش آموزان پیش دانشگاهی ایران (انگلیسی)

نشریه آموزش مهارت های زبان »   (پياپي 66)، Spring2012  شماره1
چکیده:
هدف تحقيق حاضر، بررسي تاثير اجراي آموزش راهبردهاي خواندن در زبان انگليسي در برانگيختن آگاهي زبان آموزان نسبت به اين راهبردها، گسترش ميزان استفاده از راهبردهايي كه در حين خواندن مورد استفاده قرار مي گيرد و همچنين تقويت توانايي درك مطلب در حين خواندن بوده است. جهت اجراي اين تحقيق، 90 دانش آموز دختر مقطع پيش دانشگاهي در رشته علوم تجربي براساس روش نمونه گيري دسترس پذيري انتخاب شدند. پس از تعيين و شناسايي ميزان آگاهي اوليه و كاربرد راهبردهاي خواندن توسط زبان آموزان، آموزش راهبردهاي خواندن مورد اجرا قرار گرفت و در حين آموزش، ميزان كاربرد راهبردها در نتيجه آموزش، و پيشرفت زبان آموزان در طي فواصل زماني منظم با ياري جستن از تمرينهاي دوره اي و مصاحبه هاي بعمل آمده با زبان آموزان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. جهت گردآوري داده هاي تحقيق، دو نوع ابزار استفاده گرديد: يك آزمون خواندن و درك مطلب و دو پرسشنامه. به گروهي از زبان آموزان مشتمل بر 53 نفر (گروه آزمايشي) به مدت 15 جلسه راهبردهاي خواندن متون در زبان انگليسي آموزش داده شد. به گروه ديگر متشكل از 37 زبان آموز (گروه شاهد) مهارت درك مطلب به صورت سنتي تدريس گرديد. يافته هاي اين تحقيق به ماهيت غامض آموزش راهبردهاي خواندن اشاره نمود. اگرچه يافته ها نشان داد كه آموزش قادر است ميزان آگاهي زبان آموزان را نسبت به راهبردها و همچنين ميزان كاربرد و استفاده از راهبردها را افزايش دهد، با اين حال فراگيري برخي راهبردها توسط زبان آموزان به سختي انجام گرفت. يافته هاي حاصل از برگزاري يك آزمون درك مطلب در پايان دوره ي آموزش همچنين آشكار نمود كه آموزش ارائه شده منجر به افزايش چشمگير توانايي خواندن در افراد مورد مطالعه نشد.


کليدواژگان: خواندن، آموزش، راهبرد، درك مطلب
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه آموزش راهبردهاي خواندن در زبان انگليسي به دانش آموزان پيش دانشگاهي ايران

نشریه آموزش مهارت هاي زبان (علوم اجتماعي و انساني شيراز) » , بهار 1391, دوره 4, شماره 1 (پياپي 4/66)

مقاله نشریه آموزش راهبردهاي خواندن در زبان انگليسي به دانش آموزان پيش دانشگاهي ايران (انگليسي)

نشریه آموزش مهارت هاي زبان » (پياپي 66)، Spring2012  شماره1
کلیدواژه: راهبرد ، آموزش ، خواندن ، درك مطلب

نگرش دانش آموزان پیش دانشگاهی به زبان انگلیسی

دانشجو: شکوفه خدابنده ، استاد راهنما: محمدرضا پرهیزکار ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - 1381 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات